Obchodní právo
Hradec Králové a Praha

Provozujete kamenný obchod nebo podnikáte online? Či svou budoucnost ohledně podnikání teprve plánujete? Pomůžeme vám se vším, co se oblasti obchodního práva týká.

Potřebujete zkontrolovat smlouvy anebo vytvořit obchodní podmínky přímo na míru vašemu podnikání a bydlíte či pracujete v Praze nebo Hradci Králové? Po právní stránce za vás vyřešíme změny ve společnosti a v případě potřeby vás zastoupíme ve správních řízeních a při kontrolách správních orgánů. První konzultaci u nás máte zcela zdarma, proto se na nás neváhejte obrátit. Napište nám nebo nám zavolejte.

Obchodní právo Praha

Jestliže bydlíte nebo pracujete v Praze a potřebujete vyřešit cokoliv, co se týká založení společnosti nebo ochrany osobních údajů, využijte našich profesionálních služeb ve všech oblastech, které obchodní právo zahrnuje.

Obchodní právo Hradec Králové

Působíme nejen v Praze, ale i v Hradci Králové a okolí. Zajímá-li vás cokoliv ohledně obchodního práva, například problematika pohledávek a závazků, zpracování osobních údajů vašich zákazníků nebo příprava či revize obchodních smluv, kontaktujte nás. Rádi vám poskytneme veškerý právní servis.

Spolehněte se na naše profesionální služby a mějte stoprocentní jistotu, že vás podpoříme ve všech oblastech týkajících se obchodní práva. Mimo jiné si za vás vezmeme na starost:

  • zajištění splnění zákonných požadavků, například ve vztahu k ochraně a zpracování osobních údajů zákazníků
  • přípravu a revizi smluvní dokumentace
  • vymáhání pohledávek
  • pracovněprávní problematiku
  • zpracování znaleckých posudků

Založení obchodní společnosti, právní náležitosti a podmínky

Zakládáte společnost, ale nevíte, kterou právní formu zvolit? Nebo naopak už máte jasno, ale potřebujete poradit s právními formalitami, které se založení společnosti vámi zvolené právní formy týkají?

Pomůžeme vám založit:

  • akciovou společnost (a.s.)
  • společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
  • veřejnou obchodní společnost (v.o.s.)
  • komanditní společnost (k.s.)

Vezmeme si na svá bedra kompletní právní agendu, která souvisí s konáním valné hromady i se změnami ve statutárních orgánech společnosti. Zajistíme rovněž přítomnost notáře. V neposlední řadě za vás vyřešíme zhotovení smluv souvisejících s výkonem funkce a rovněž zařídíme právní úkony spojené se zvýšením nebo snížením základního kapitálu. Bude-li to vaším přáním, provedeme zápis do obchodního rejstříku. Využijte profesionálních služeb našich advokátů. První konzultaci vám poskytneme zcela zdarma. Navštivte naši kancelář v Praze nebo Hradci Králové.

Obchodně-závazkové problematiky, postoupení a zástava pohledávek

Obecně se závazkovým vztahem rozumí právní pouto dlužníka k jeho věřiteli. Na jedné straně vzniká pohledávka, na druhé straně povinnost splnit závazek. Potřebujete ohledně pohledávek poradit?  Jste bezradní, když se jedná o zástavu pohledávky nebo její postoupení? Nechte to na našich odbornících. Vyřeší za vás vše, co se týká obchodně-závazkových vztahů, které lze dle občanského zákoníku zajistit zástavním právem k věci, podzástavním a zadržovacím právem, smluvní pokutou nebo dohodou o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, postoupením pohledávky, jistinami nebo převodem práva.

Přeměny obchodní společnosti, likvidace a zrušení firmy

Plánujete přerozdělit nebo převést obchodní podíly? Přemýšlíte o akvizicích a fúzích? Nebo snad chcete změnit právní formu společnosti? Poskytneme vám kompletní právní servis i v případě, že činnost obchodní společnosti chcete ukončit. Zajistíme její likvidaci a zrušení včetně všech úkonů u rejstříkového soudu.

Kontroly a tvorba obchodních smluv

Přesně podle vašich představ zhotovíme smlouvu o dílo, kupní smlouvu nebo smlouvu o půjčce. Zabýváme se i tvorbou smluv o převodu obchodního podílu, smlouvami o zprostředkování a dalšími druhy písemných ujednání. Postaráme se i o kontrolu a případnou úpravu smluv již zhotovených.

Zastupování u soudu a vymáhání pohledávek

Již na začátku jsme zmínili, že vás, bude-li to třeba, zastoupíme u soudů v případě řešení sporných otázek, které vyplývají z uzavření smluv se zákazníky a dodavateli. Jsme schopni vás zastoupit taktéž při mimosoudním řešení sporů. Rádi vám zhotovíme právní rozbory, vydáme stanoviska k dané problematice a navrhneme vám postup v konkrétním řízení. Pokud v řízení nedopadne vše k vaší spokojenosti, využijeme řádné i mimořádné opravné prostředky a v případě nutnosti i ústavní stížnosti.

GDPR nařízení a ochrana osobních údajů a její porušování

Nevyznáte se v GDPR? Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů vešlo v účinnost 25. května 2018, a proto vám zařídíme komplexní zpracování a revizi osobních údajů včetně toho, že vám GDPR kompletně implementujeme tak, abyste se mohli plně věnovat jen svému podnikání.

Často kladené dotazy


Co všechno potřebuji k založení společnosti s ručením omezeným?

Pro založení této právní formy společnosti je nutné, aby zakladatel společnosti učinil zakladatelské právní jednání formou notářského zápisu, zřídil si živnostenské oprávnění, zajistil složení vkladu do základního kapitálu společnosti, zajistil její sídlo a podal návrh na zápis založené společnosti s ručením omezeným příslušnému rejstříkovému soudu.

Dozvěděl jsem se, že jiná společnost vyrábí obdobné produkty jako ta moje, a používá podobné logo i název. Jak se mohu bránit?

Toto chování by se pravděpodobně dalo považovat za nekalosoutěžní jednání. V rámci ochrany proti nekalé soutěži může osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, po rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo závadný stav odstranil. Osoba, která utrpěla újmu na svých právech, může požadovat i přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Jsem podnikatel řádně zapsaný v obchodním rejstříku. Jaké informace musím uvádět na obchodních listinách?

Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku musí na obchodních listinách uvádět jméno, sídlo, identifikační číslo a údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně oddílů a vložky.

Zastávám funkci minoritního funkcionáře akciové společnosti a nesouhlasím s usnesením valné hromady. Mohu proti usnesení něco udělat?

Každý, i minoritní akcionář, se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady ve tříměsíční lhůtě od toho dne, kdy se dozvěděl nebo se mohl dozvědět o přijetí usnesení, nejdéle však do jednoho roku od přijetí usnesení.

Jsem společníkem ve společnosti s ručením omezeným a jednatelé mi zabraňují v tom, abych kontroloval chod společnosti. Je možné se bránit?

Každý ze společníků má právo na informace, společník je proto oprávněn od jednatelů požadovat informace o společnosti. Rovněž může nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech. Stane-li se, že jednatelé tato práva společníka zkracují, může se společník obrátit na soud, kterému předloží příslušnou žalobu.

Jsem společníkem ve společnosti s ručením omezeným a za žádnou cenu se nemohu dohodnout se svými společníky na tom, kam by měla společnost v budoucnu směřovat. Je možné proti tomu něco učinit?

Společník může navrhnout prodej nebo odkup obchodního podílu. Jestliže se ale společníci na tomto postupu nedohodnou, společník je oprávněný podat návrh soudu na zrušení společnosti z toho důvodu, že společnost nemůže vykonávat svou činnost z důvodu nepřekonatelných rozporů mezi společníky. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, může společník ze společnosti vystoupit nebo je možné dojít ke zrušení účasti společníka ve společnosti soudem.

Rád bych svoji společnost zrušil. Jak to lze učinit?

Je-li společnost zrušena na základě rozhodnutí valné hromady nebo z rozhodnutí jediného společníka, který nemá právního zástupce, ruší se společnost s likvidací. Rozhodnutí o likvidaci musí být učiněno formou notářského zápisu. Účelem takové likvidace je vypořádat majetek zrušené společnosti, vyrovnat případné dluhy a rozdělit likvidační zůstatek mezi společníky. Jednotlivé kroky, které jsou součástí likvidace, provádí určený likvidátor, jímž ve většině případů bývá určen některý z jednatelů společnosti.

Můj obchodní partner, kterým je akciová společnost, mi dluží za dodávky zboží, ale je v insolvenci. Taktéž jsem zjistil, že nemá žádný majetek, jen samé dluhy. Mohu se nějak domoci svých peněz?

Statutární orgán společnosti má povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečných odkladů ihned poté, kdy se dozvěděl o úpadku společnosti. Pokud statutární orgán nepodá insolvenční návrh včas, odpovídá věřiteli za škodu, kterou způsobí porušením této povinnosti. Škoda znamená rozdíl mezi v insolvenčním řízení zjištěnou výší pohledávky přihlášené věřitelem a částkou, kterou věřitel obdržel v insolvenčním řízení na uspokojení této pohledávky.

Dodavatel mi dodává zboží, ale nesjednali jsme si splatnost ceny za dodávané zboží. Do kdy je v tomto případě nutné cenu zaplatit?

Pokud je obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do třiceti dnů ode dne, kdy byla dlužníkovi doručena faktura, anebo ode dne, kdy bylo objednavateli doručeno zboží. Záleží na tom, který den nastal později.

Jsem jednatelem společnosti, ale tuto funkci nechci nadále vykonávat. Co musím pro ukončení funkce udělat?

Jestliže nedojde k odvolání jednatele z funkce, může sám jednatel z funkce odstoupit. Své odstoupení musí oznámit orgánu, který jednatele do funkce zvolil. Tímto orgánem může být valná hromada nebo jediný společník. Funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení.

Zajímá vás odpověď na otázku, kterou jste na našich stránkách nenašli a jste z Prahy nebo Hradce Králové? Napište nám e-mail nebo nám zavolejte a zarezervujte si konzultaci zdarma.