Často kladené dotazy (FAQ)

Pro člověka, který se ve světě práva nepohybuje, bývají situace, kdy je jakýkoliv způsobem zapleten do trestní činnosti matoucí a plné otázek. Abychom vám pomohli se v této problematice lépe zorientovat, připravili jsme pro vás odpovědi na ty nejčastější z nich.

Kdy mám nárok na bezplatnou právní pomoc?

Na neplacenou obhajobu máte nárok v případě, že nemáte žádný majetek a tím pádem ani prostředky na zaplacení advokáta. Vždy je potřeba podat návrh v přípravném řízení u státního zástupce a doplnit ho přílohami, které poslouží jako důkaz o vaší tíživé finanční situaci. 

V přípravném jednání o vašem nároku na právní pomoc zdarma či se sníženou sazbou rozhodne soudce. K ustanovení obhájce ze zákona dochází pouze v případech, kdy je přítomnost obhajoby povinná.

V čem se od sebe liší trestný čin a přečin?

Když dojde k trestnému činu, může se jednat buď o přečin nebo zločin

Podle § 14 trestního zákoníku se za přečiny považují nedbalostní a úmyslné trestné činy, jejichž horní hranice trestu odnětí svobody je stanovena na pět let. Pokud trestný čin neodpovídá definici přečinu, jde o zločin.

Jak může vypadat účastenství na trestném činu?

Pojem účastenství označuje navádění k trestnému činu, pomoc při jeho páchání a jeho organizování. Možná znáte termín „spolupachatelství“, který pod účastenství v širším smyslu spadá také.

Každopádně je třeba říct, že pokud se člověk podílí na trestném činu, odpovídá za něj stejně, jako by ho spáchal sám

Za jakých okolností může obviněný skončit ve vazbě?

V České republice existují tři základní typy vazby s tím, že každá z nich je určena pro jiné situace. Konkrétně se jedná o vazbu:

útěkovou ー na obviněného bývá uvalena, když existuje důvodné podezření, že by mohl uprchnout nebo se skrývat před trestním stíháním. Nejčastěji se využívá v případech, kdy obviněný nemá trvalý pobyt na území ČR.
koluzní ー má zabránit tomu, aby obviněný jakkoliv narušoval vyšetřování, a bývá nejčastěji uvalena v případě, že vyšetřovatel ještě nevyslechl všechny svědky.
předstižnou ー jejím účelem je zabránění obviněnému v opakování trestné činnosti.

Jak se zachovat, když na mě byl vydaný trestní příkaz?

Dnem, kdy byl trestní příkaz vydán, začíná osmidenní lhůta pro podání odporu. Když k tomu dojde, automaticky se trestní příkaz ruší a místo něj se zahájí hlavní líčení. V jeho rámci pak můžete obhájit a uplatnit svá práva, předložit důkazy a podat výpověď.

Za jakých okolností mohu být potrestán obecně prospěšnými pracemi?

Tato forma trestu se obvykle využívá jako alternativa, když viníkovi hrozí odnětí svobody. Obecně prospěšné mohou být na pachatele uvaleny jen v případě, že se dopustil přečinu a mívají rozsah v rozmezí 50 až 300 hodin. Podmínkou je, že odsouzený musí práce vykonávat osobně, a to ve svém volném čase. 

Co se stane, když se zákon upravující trestný čin spáchaný v minulosti změní?

Za trestný čin lze považovat pouze takové jednání, které je v rozporu se zákonem v době jeho spáchání. Pokud však vyjde nový zákon, který pro vás znamená například mírnější trest, je možné se jím řídit. Musí se k němu ale přistupovat nejen při určování výše trestu, ale například také samotné viny.

Jaké pro mě bude mít následky zákaz výkonu činnosti?

Jakožto pachateli nějakého trestného činu vám znemožní vykonávat povolání, činnost či funkci, která vyžaduje specifické oprávnění či povolení. Nejčastěji se tento zákaz týká řízení motorových vozidel po spáchání dopravního trestného činu a může vést k výpovědi a ukončení kariéry v tomto oboru.