Vymáhání pohledávek
Hradec Králové a Praha

Zadlužili jste se a potřebujete vytvořit splátkový kalendář? Nebo naopak někdo dluží vám a potřebujete zařídit vymáhání pohledávek? Chcete, abychom za vás sepsali žalobu? Obraťte se na nás. V případě potřeby vás zastoupíme i v soudních řízeních.

Naší prioritou je pro vás, klienty, zabezpečit co nejvyšší uspokojení dlužné částky a zdárné vymáhání pohledávek. Pravomocný rozsudek často k úspěšnému vymožení dlužné částky nestačí. Od toho jsme tu ale my, pomůžeme vám ve všech oblastech, které se pohledávek a exekucí týkají.

Vymáhání pohledávek Praha

Našim klientům nabízíme komplexní správu pohledávek nebo zprostředkování a vyřízení postoupení pohledávek. Bydlíte nebo pracujete v Praze? Využijte služeb naší pražské pobočky advokátní kanceláře. První hodinu konzultace vám poskytneme zdarma. Napište nám nebo nám zavolejte.

Vymáhání pohledávek Hradec Králové

Naše advokátní kancelář nepůsobí a neposkytuje služby pouze v Praze, ale i těm osobám, které bydlí, pracují v Hradci Kromě pražské pobočky máme advokátní kancelář rovněž v Hradci Králové. Potřebujete-li pomoci s čímkoliv, co se vymáhání pohledávek týká, kontaktujte nás.

Zabýváme se především:

 • sepisováním exekučních návrhů,
 • prověřováním majetkové situace dlužníka a souvisejících obchodních a osobních vztahů,
 • zastupováním v insolvenčních i exekučních řízeních,
 • komunikací s dlužníky i věřiteli,
 • spoluprací s notáři i exekutory.

Ať už řešíte pohledávky nebo exekuce, na nás se vždycky můžete spolehnout. Kontaktujte nás.

Postup při vymáhání pohledávek, promlčená pohledávka

Informace k pohledávkám

V první řadě od vás, věřitele, převezmeme všechny doklady, které dokazují právní původ vzniku pohledávky a její výši (kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo aj.). V druhém kroku zjistíme, zda pohledávka není promlčená nebo zda vůbec existuje. Dále zkompletujeme veškeré informace o dlužníkovi z veřejně dostupných zdrojů. Zjistíme, kde má sídlo firmy, provozovny a další identifikační údaje, nebo zda není jeho majetek v exekuci či v insolvenčním řízení a zda skutečně provozuje podnikatelskou činnost. Nejčastější překážkou pro vymožení pohledávky bývá chybějící majetek dlužníka, proto je nutné zjistit, zdali má dlužník nějaký majetek, ze kterého lze věřitele uspokojit.

Písemná výzva

V dalším kroku písemně vyzveme dlužníka k úhradě jeho dluhu (pošleme předžalobní upomínku), v případně nutnosti se s ním spojíme telefonicky. S dlužníkem se domluvíme na tom, jakým způsobem dlužnou částku uhradí. Na vaše přání a přesně dle vašich pokynů vyhotovíme takzvanou dohodu o narovnání nebo sestavíme splátkový kalendář. V tomto případě jde o mimosoudní inkaso pohledávek, které je velmi efektivním řešením při vymáhání pohledávek, neboť dlužník oslovený advokátem, který zastupuje věřitele dlužníka, velmi často dluh uhradí, aby se vyhnul případnému soudnímu řízení.

Řízení

Jestliže dlužník dluh neuhradí dobrovolně, následuje soudní či rozhodčí řízení, které zahrnuje takové právní úkony, jakými jsou kompletace veškerých právních podkladů dodaných věřitelem, zpracování a podání žaloby a následné zastupování klienta na jednáních, a to i při případném jednání u odvolacího soudu.

Může se stát, že dlužník ani na základě pravomocného rozsudku svůj dluh vůči věřiteli neuhradí. V tomto případě přistupujeme k dalšímu řešení. Ve spolupráci s klientem podáme návrh na výkon rozhodnutí, tedy exekuci, a následně jej zastupujeme ve vykonávacím exekučním řízení. V případě, že je naším klientem dlužník – úpadce, zastoupíme ho taktéž v řízení insolvenčním.

Uspokojení pohledávky a exekuce

Exekuci lze vést i na majetek ve společném jmění manželů, pokud jde o dluh, který vznikl za doby trvání manželství, byť jen jednomu z manželů. Do majetku SJM patří i majetek, který netvoří součást SJM jen z toho důvodu, že bylo SJM smlouvou zúženo.

Exekuce může probíhat následujícími způsoby:

 • Prodej nemovitostí a movitých věcí
 • Přikázání pohledávky z bankovních účtů dlužníka
 • Přikázání jiných pohledávek
 • Srážky ze mzdy a jiných příjmů
 • Postižení podniku
 • Odebrání řidičského oprávnění

Nevíte si rady a potřebujete poradit a bydlíte či pracujete v Praze nebo Hradci Králové? Naši odborníci vám rádi pomohou. První konzultaci vám poskytneme zdarma.

Často kladené dotazy

V jakém případě může dojít k osvobození od placení zbývajících pohledávek?

Insolvenční soud musí vydat usnesení, kterým dlužníka osvobodí od placení pohledávek, a to pokud dlužník splní řádně a také včas všechny povinnosti dle schváleného způsobu oddlužení. Pokud jde o oddlužení plněním splátkového kalendáře, musí být uhrazeno minimálně 30 % závazků za období 5 let.

Před pár dny jsem zjistil, že člověk, který mi dluží peníze, na sebe podal insolvenční návrh. Jak mám v tomto případě postupovat?

Je zapotřebí, abyste v rámci insolvenčního řízení podal přihlášku pohledávky na předepsaném formuláři a skutečnosti uvedené v přihlášce doložil relevantními listinami, a to nejpozději do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. V případě, že není podána přihláška a dlužník splní podmínky oddlužení a zároveň bude osvobozen od placení zbývajících pohledávek, pohledávku v takovém případě už bohužel nevymůžete.

Jaké existují možnosti v rámci mimosoudního řešení sporu o zaplacení?

Je možné uzavřít dohodu o narovnání nebo dohodu o splátkovém kalendáři či dohodu o částečném prominutí dluhu s odkládací podmínkou. U všech dohod je však žádoucí, aby bylo její součástí uznání dluhu ze strany dlužníka. Tím předejdete problémům, které jsou spojeny s tím, že dlužník svou povinnost nesplní a vy se následně budete domáhat zaplacení dluhu u soudu.

Musím předžalobní upomínku sepsat s advokátem?

Nemusíte, avšak v mnoha případech má na dlužníka větší psychologický efekt. Ve většině případů dlužník zaplatí dlužnou částku již na základě předžalobní upomínky sepsanou právním zástupcem věřitele, kterému jakožto věřitel udělíte plnou moc.

Jestliže soud vydá rozhodnutí, že jsem v úpadku, co se se mnou stane?

Přeruší se soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách, které mají být uplatněny přihláškou v insolvenčním řízení. Také nelze zahájit žádné soudní řízení o pohledávkách, které mají být uplatněny přihláškou v insolvenčním řízení, a nelze zahájit exekuci.

Jak zjistím, zdali je na někoho vedeno insolvenční řízení a do kdy musím přihlásit svou pohledávku vůči dlužníkovi?

Všechna ukončená i právě probíhající insolvenční řízení najdete v insolvenčním rejstříku, který je veřejně přístupný na této webové adrese: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do
Lhůta pro přihlášení pohledávky je vždy uvedena v rozhodnutí o úpadku.

Mám závazky, které plynou z podnikatelské činnosti. Mohu vzniklou situaci řešit oddlužením?

Oddlužení je určeno hlavně pro dlužníky, kteří nemají dluhy z podnikání. Jestliže má dlužník dluhy související s podnikatelskou činností, je možné řešit jeho úpadek oddlužením, ale musí s tím souhlasit věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo jde o pohledávku věřitele, jež zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, v němž insolvenční soud zrušil konkurs. Nebo může jít o pohledávku zajištěného věřitele.

Soud mi přiznal pohledávku a chci vymáhání pohledávek řešit exekučně . Podle čeho se soudní exekutor vybírá?

Soudního exekutora si vybírá věřitel sám. V současnosti neexistují žádná zákonem stanovená pravidla, která by vás ve výběru soudního exekutora nějak omezovala.

Mám velké výhrady proti činnosti exekutora. Mohu na něj podat stížnost?

To záleží na mnoha okolnostech. Je možné podat návrh na zastavení nebo částečné zastavení exekuce. Můžete podat podnět exekučnímu soudu k výkonu státního nad exekuční činnosti exekutora. Nebo můžete podat podnět Exekutorské komoře ČR k zahájení kárného řízení.

Z jakých důvodů může dojít k zastavení exekuce?

Pravděpodobně došlo ke zrušení exekučního titulu nebo se nestal vykonavatelným. Je možné, že zastavení exekuce navrhl věřitel nebo exekuce postihuje věci, které jsou z exekuce vyloučeny. V praxi se také stává, že výtěžek exekuce nepostačí ani na pokrytí nákladů exekuce. Stane se, že je pravomocně rozhodnuto, že exekuce postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící exekuci. Další možností je, že po vydání exekučního titulu zaniklo právo jím přiznané, či je exekuce nepřípustná z jiného důvodu.

Můj kamarád se ocitl v exekuci, ale soudním exekutorem byly postiženy i moje věci. Mohu se nějak bránit?

V první řadě je zapotřebí, abyste podal návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu movitých věcí, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o daném soupisu věcí. Jestliže soudní exekutor návrhu na vyškrtnutí odmítne vyhovět, je třeba podat žalobu na vyloučení věcí k exekučnímu soudu. Žalobu je nutné podat opět ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí soudního exekutora.

Přišlo mi vyčíslení nákladů exekuce a náklady exekutora mi přijdou příliš vysoké. S jejich celkovou výší nesouhlasím. Jak se proti požadavkům exekutora mohu bránit?

Soudní exekutor musí vydat příkaz k úhradě nákladů exekuce, v němž určí výši nákladů exekuce a tuto částku musí zdůvodnit. Pokud se stane, že dlužník s výší nákladů nesouhlasí, může proti příkazu podat námitky, a to do 8 dnů od doručení příkazu. O výši nákladů exekuce následně rozhodne soud.

Za jakých podmínek může exekutor postihnout řidičské oprávnění dlužníka?

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění může být provedena v případě, že je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Soudní exekutor pozastavení řidičského oprávnění zruší tehdy, kdy dlužník prokáže, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, k nimž má vyživovací povinnost, řidičské oprávnění potřebuje, nebo zaplatí nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

Nevíte, jak zjistit výši exekuce? Či potřebujete poradit ohledně dědictví a exekuce? Obraťte se na naši advokátní kancelář v Praze nebo Hradci Králové a sjednejte si konzultaci po telefonu zdarma.