Vymáhání pohledávek

Našim cílem je zabezpečit našim klientům pokud možno co nejvyšší uspokojení dlužné částky. Za tím účelem písemně vyzveme dlužníka k úhradě jeho dluhu (tzv. předžalobní upomínka), případně se s ním telefonicky spojíme, jakož i s ním jednáme o způsobu, jakým svůj dluh uhradí. Podle pokynů klienta rovněž vyhotovíme dohodu o narovnání nebo splátkový kalendář. Tato činnost představuje tzv. mimosoudní inkaso pohledávek. Na tomto místě je třeba poukázat na fakt, že pokud je dlužník osloven advokátem, vystupujícím v zastoupení dlužníkova věřitele, řada dlužníků svůj dluh uhradí ve snaze vyhnout se soudnímu řízení.

Teprve není-li dlužníkem jeho dluh uhrazen dobrovolně, přistupujeme k soudnímu či rozhodčímu řízení, s čímž souvisí takové právní úkony jako kompletace veškerých podkladů dodaných věřitelem (tj. klientem), zpracování a podání žaloby a následné zastupování klienta na jednáních, a to případného jednání u soudu odvolacího.

Není-li dlužníkova povinnost uhradit jeho dluh splněna ani na základě pravomocného rozsudku, podáme v zastoupení klienta návrh na výkon rozhodnutí (na exekuci) a následně jej zastupujeme ve vykonávacím exekučním řízení. V případě dlužníka – úpadce zastupujeme klienty též v řízení insolvenčním.

Zajistíme Vám rovněž sepis exekutorských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti. Kontaktujte nás pro radu.