Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení
Hradec Králové a Praha

Dostali jste se do těžké životní situace a potřebujete někoho, kdo by vám poradil ohledně soudních sporů? Nebo sháníte odborníky, kteří by vás zastupovali před soudy a dalšími orgány? Na nás se můžete spolehnout.

Sporná agenda je jedním z našich nejdůležitějších oborů, kterým se zabýváme už několik let. Nabízíme vám komplexní právní službyobčanskoprávních, obchodněprávních i ve veřejnoprávních sporech.

Při řešení sporů čerpáme z bohatých zkušeností a znalostí, které naši odborníci získali vedením mnoha soudních řízení. Dbáme na to, abyste byli vy, naši klienti, o všem informováni a mohli nám poskytnout zpětnou vazbu. Zastoupíme vás před státními orgány, institucemi a dalšími subjekty, v civilním řízení i v pracovněprávních sporech. Spolehnout se na nás můžete rovněž při zastupování v arbitrážích nebo u mezinárodních soudů.

Soudní spory Praha

Potřebujete zastoupit před soudem v obchodním sporu nebo při přezkumu správního rozhodnutí? Jste-li z Prahy, nebo v hlavním městě pracujete, obraťte se na naše advokáty, kteří se specializují na soudní spory.

Soudní spory Hradec Králové

Nepůsobíme jen v Praze, ale také v Hradci Králové a jeho okolí. Podáme vám pomocnou ruku a vyřešíme za vás i takové situace, které z vašeho pohledu nemají žádné řešení.

Naši oborníci se rovněž zabývají:

  • Analýzami sporu, zhodnocením skutkového stavu a nalezením možných řešení, postupů a rizik
  • Zajištěním předběžných opatření
  • Vymáháním (i mimosoudních) pohledávek
  • Sepisováním písemných výzev dlužníkovi, splátkových kalendářů či žalob

Při řešení všech těchto otázek také úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky z jiných právních odvětví, například s notáři nebo exekutory.

Zastupování před soudy a rozhodčími soudy

Zastoupíme vás před soudy i rozhodčími soudy a to jak v řízení ad hoc, tak před stálými rozhodčími soudy, tedy například před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky nebo Agrární komoře České republiky.

Exekuce a insolvenční řízení, zpracování insolvenčních návrhů

Připravíme nezbytné návrhy na zahájení vykonávacího nebo exekučního řízení a také vás v těchto řízeních zastoupíme. Obrátit se na nás můžete i v případě insolvenčního práva, tedy při zpracování insolvenčních návrhů, přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení nebo v případě sporů, které souvisejí s probíhajícím insolvenčním řízením

Zastupování před zahraničními soudy, zahraniční soudní spory

Máme bohaté kontakty taktéž v zahraničí, proto vám podáme pomocnou ruku i při soudních sporech vedených mimo Českou republiku. V tomto případě využíváme služeb místních advokátních kanceláří. Zajistíme pro vás kompletní komunikaci nebo vám zprostředkujeme kontakty.

Působíme v Praze a Hradci králové, neváhejte si zarezervovat osobní schůzku s naším advokátem na jedné z našich poboček. První telefonickou konzultaci u nás máte zdarma.

Často kladené dotazy

V jakém případě se mohu obrátit na Rozhodčí soud?

V rozhodčím řízení můžete řešit majetkové spory, o kterých by jinak rozhodoval řádný soud a u nichž je možný smír (výjimku tvoří například incidenční spory). Musí být však sjednána platná rozhodčí smlouva a to buď formou rozhodčí doložky, která je součástí jiné smlouvy (např. kupní, smlouvy o dílo, pojistné smlouvy aj.), nebo smlouvy o rozhodci, kterou strany mohou uzavřít pro již vzniklý spor. Pokud jde o spotřebitelské smlouvy, rozhodčí doložka musí být sjednána samostatně, nikoliv jako součást podmínek, kterými se řídí hlavní smlouva. Bez rozhodčí smlouvy nelze vést rozhodčí řízení.

Jakou výhodu má řízení před Rozhodčím soudem oproti řízení před státním soudem?

Rozhodčí soud je jednoinstanční, neformální, náklady na vedení sporu bývají nižší. Také si můžete vybrat sudiště, tj. místo, kde se budete soudit, shodnout se na něm však musí obě strany. Rovněž existuje možnost ovlivnit výběr rozhodce, který je stanoven v rozhodčí smlouvě nebo v řádu Rozhodčího soudu. Neopomenutelnou výhodou je rovněž fakt, že lze jmenovat rozhodce, který disponuje odbornými znalostmi nejen v oblasti práva, ale také v oboru, jehož se týká příslušná smlouva.

Před několika lety jsem podepsal smlouvu u splátkové společnosti, která mi poskytla půjčku. Tu jsem předčasně a řádně splatil. Po mnoha měsících ale po mně splátková společnost začala vymáhat pokutu za pozdní splátku, následně i za předčasné splacení. Přitom jsem měl dle smlouvy na předčasné splacení nárok a to zcela bez sankcí. Tato společnost pak předala věc k rozhodnutí rozhodci, který po týdnu rozhodl a vůbec nebral v potaz mé připomínky a argumenty. Svým rozhodnutím mě odsoudil k zaplacení částek s tím, že vše musím zaplatit do tří dnů. Je možné s tím ještě něco udělat?

Samozřejmě máte možnost se bránit. Proti rozhodčímu nálezu, který dle vás nesplňuje náležitosti a není spravedlivý, můžete podat žalobu k soudu na neplatnost tohoto rozhodčího nálezu. Soud nález přezkoumá z hlediska náležitostí a procesu, který měl předcházet. Tento nález pak může zrušit a sám vynést rozsudek. Pokud rozhodne ve váš prospěch, máte nárok na to, aby vám protistrana uhradila náklady spojené s řízením.

Je nutné, aby měla rozhodčí doložka písemný charakter?

Ano, písemný způsob uzavření rozhodčí doložky je základní předpoklad toho, aby byla platná. V některých případech může být uzavřena formou e-mailu, avšak zde je zapotřebí brát v potaz, že je nutné použít tzv. zaručený podpis. Do e-mailu musíte také jako přílohu vložit sken podepsané smlouvy, s tím, že si e-mail strany vzájemně pošlou. Doporučujeme však tento postup konzultovat s našimi právníky.

Jak dlouho trvá řízení před rozhodčím soudem?

Váš případ může být pravomocně rozhodnut do jednoho měsíce.

Jaké jsou poplatky u rozhodčích soudů?

Obvykle 3 % v případě směnečných řízení, v ostatních případech 4 %.

Co znamená, že nelze uzavřít smír?

Smírem se rozumí uzavření dohody mezi účastníky sporu v průběhu řízení, ve které si vzájemně upraví svá práva a povinnosti. Smír se uzavírá v dvoustranném poměru. Smír není možné uzavřít, pokud by odporoval hmotnému právu ČR, a ve věcech, u nichž je pojmově vyloučeno, aby se staly předmětem rozhodčího řízení. Rozhodce by měl při rozhodování o smíru brát v úvahu to, aby smír nebyl v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a s dobrými mravy.

Ocitli jste se v těžké životní situaci a hrozí vám soudní řízení? Řešíte spory vyplývající z kupních smluv, smluv o dílo nebo pracovněprávní spor? Pohybujete-li se poblíž Prahy nebo Hradce Králové, zavolejte nám nebo nám napište a zarezervujte si nezávaznou telefonickou konzultaci s naším advokátem, kterou máte zdarma.