Směnečné a šekové právo
Hradec Králové a Praha

Potřebujete poradit se sepsáním vzorů směnek, blankosměnek nebo dohod o vyplnění blankosměnek? Sháníte někoho, kdo posoudí předloženou směnku nebo šek? Dostali jste se do tíživé situace a chcete, abychom vás zastupovali u soudu? Spolehněte se na naše právníky a kontaktujte nás.

Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti směnečného a šekového práva v Praze a Hradci Králové.

Směnečné a šekové právo Praha

Sháníte někoho, kdo vám vytvoří návrh na vydání směnečného platebního rozkazu? Potřebujete vědět, jak probíhá směnečné řízení? Vyhledejte právní pomoc u našich advokátů, kteří sídlí v naší pražské pobočce advokátní kanceláře.

Směnečné a šekové právo Hradec Králové

Do Prahy máte daleko? Působíme také v Hradci Králové. Zajímá-li vás cokoliv ohledně směnečného a šekového práva, ozvěte se nám a domluvte si s námi konzultaci zdarma.

Naši odborníci řeší kromě jiného i tyto záležitosti:

 • Právní rozbory
 • Příprava smluv zajištěných směnkami
 • Indosamenty směnek a biancosměnek
 • Zastupování v soudních řízeních týkajících se vymáhání směnečných pohledávek
 • Zastupování v soudních řízeních při obraně dlužníků proti uplatnění směnečných pohledávek

Co je směnka?

Jde o úvěrový cenný papír, ze kterého plyne závazek dávající majiteli právo požadovat v určenou dobu určitou částku. Samotná směnka může být prostředkem i nástrojem k zajištění závazku. Směnka je pro majitele důkazem nároku vůči dlužníkovi už jen prokázáním skutečného vlastnictví směnky. Vymáhání tohoto závazku je proto relativně snadné.

Jaké náležitosti musí směnka obsahovat?

 • Označení listiny názvem „Směnka“ – název „Směnka“ musí být uveden nejenom v nadpisu listiny, ale také v samotném textu
 • Bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce
  • Zaplacení směnky nelze podmínit splněním jakékoliv podmínky (např. poskytnutí služby)
 • Jméno toho, kdo má platit (u směnky vlastní je to ten, kdo směnku vystavuje, v případě směnky cizí je to jméno směnečníka)
 • Splatnost směnky, která je dána jejím charakterem:
  • Na viděnou – směnka je splatná při předložení
  • Na určitý čas po viděné – směnka je splatná uplynutím stanoveného času po předložení směnky
  • Na určitý čas po datu vystavení směnky – směnka je splatná uplynutím stanovené lhůty po datu vystavení směnky
  • Na určitý den – směnka je splatná v den uvedený na směnce
 • Místo, kde má být placeno –  v případě, že místo není uvedeno, je směnka platná a místem placení je ze zákona sídlo nebo bydliště směnečníka
 • Datum a místo vystavení směnky
 • Vlastnoruční podpis toho, kdo směnku vystavuje pod textem listiny

Existuje několik druhů směnek. Směnky mohou mít různé podoby a mnoho přívlastků, které z nich činí závazky. Nevíte, co která znamená a potřebujete se v této problematice zorientovat? Rádi vám pomůžeme.

Obraťte se na nás ohledně všeho, co vás v rámci směnečného a šekového práva zajímá. Jsme tu pro vás. Kontaktujte nás a naši advokáti z Prahy nebo Hradce Králové vám se vším pomohou.

Často kladené dotazy

Musí mít smlouva o převodu směnky písemnou podobu?

Směnka nespadá pod ustanovení §560 občanského zákoníku, které uvádí výčet právních jednání, která vyžadují písemnou formu. Proto dle tohoto ustanovení má každý právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li však ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem. Pro převod směnky tedy není vyžadována písemná smlouva. Avšak doporučujeme písemnou smlouvu uzavřít, je-li převod směnky úplatný. Jestliže by k úhradě odměny za převod směnky nedošlo, sjednaná výše odměny by se bez existence písemné smlouvy prokazovala velmi obtížně.

Svému známému jsem půjčil peníze a on mi vystavil směnku. K datu 30. 4. 2021 ji měl zaplatit, ale bohužel tak neučinil. Mohu nějak peníze získat zpátky?

Nejprve je zapotřebí posoudit, zdali je směnka skutečně platná. V praxi se často stává, že na směnce chybí podstatné náležitosti. Prokáže-li se její platnost, můžete se obrátit na příslušný krajský soud dle bydliště dlužníka, tedy žalovaného, s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Takový návrh musí obsahovat kromě obecných náležitostí taktéž i přesné vymezení směnky, jejíhož vymáhání se dožadujete, to znamená, že musí obsahovat fakt, že dlužník částku dosud nezaplatil. Rovněž můžete požadovat směnečný úrok z prodlení a taktéž i směnečnou odměnu. K návrhu je nutné předložit originál směnky. Soud následně vydá směnečný platební rozkaz, ve kterém žalovanému uloží povinnost zaplatit dlužnou částku, případně může žalovaný do 15 dnů od ode dne doručení rozkazu podat námitku.

Nedávno jsem někomu půjčila peníze na směnku, ale uvedla jsem špatné poštovní směrovací číslo dlužníka. Dlužník se nyní zdráhá uhradit mi dlužnou částku. Jak se mohu bránit?

Podstatnou náležitostí směnky je jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno. Směnka nikdy nemůže být vyplacena ve prospěch neurčité osoby (například na doručitele). Zákon ale nestanovuje, jakým způsobem má být remitent na směnce označen, z toho však plyne, že by měl být označen co nejkonkrétněji, aby bylo možné jednoznačně identifikovat, o koho jde. Na směnce tedy musí být uvedeno jméno, bydliště nebo další zpřesňující údaj. Přestože je v praxi posuzování platnosti směnek velmi přísné, chybné poštovní směrovací číslo by podle našich zkušeností nemělo být překážkou v identifikaci dané osoby, a směnka se tedy v tomto případě považuje za platnou.

Před čtyřmi lety jsem dlužníkovi vystavil směnku, ale bohužel až teď jsem si vzpomněl na to, že mi ji dosud nezaplatil. Existuje ještě možnost, že své peníze uvidím?

Jestliže nezačne věřitel pohledávku vymáhat, dojde k promlčení směnky po třech letech po její splatnosti. U směnek splatných na viděnou, nastává podle zákona automaticky splatnost směnky rok po jejím vystavení. V tomto okamžiku také začíná běžet tříletá promlčecí lhůta.

Dlužník mi zaplatil dlužnou částku. Je mou povinnosti vydat mu potvrzení o zaplacení dluhu?

Potvrzení o splacení dluhu (kvitance) vydává věřitel na základě žádosti dlužníka, ve kterém vyznačí jméno dlužníka a věřitele, předmět plnění, a také místo a čas splnění dluhu. Právem dlužníka je odepřít své plnění, pokud mu věřitel zároveň nevydá kvitanci. V tomto případě má věřitel povinnost potvrzení o splacení dluhu vydat.

Mohu si jakožto zaměstnavatel se svým zaměstnancem ujednat, že případná škoda, kterou mi zaměstnanec způsobí při výkonu své práce, bude zajištěna směnkou?

Pohledávku zaměstnavatele vůči zaměstnanci z pracovněprávního vztahu nelze zajistit směnkou. Směnku by v tomto případě bylo možno převést na třetí osobu bez dohody se zaměstnancem, čímž by se pohledávka vůči zaměstnanci dostala nepřípustně mimo pracovně právní vztah.

Nenašli jste mezi nejčastějšími otázkami tu, která trápí zrovna vás? Zavolejte nám nebo nám napište a domluvte si schůzku s naším advokátem. Působíme v Praze i v Hradci Králové.