Rodinné právo

Každý z nás se občas ocitne v životní situaci, s níž si sám nedokáže poradit. Jsme tu od toho, abychom vše vyřešili k vaší spokojenosti a byli vám nápomocní ve všech více či méně příjemných situacích, které jste nuceni řešit.

Plánujete sňatek a chcete uzavřít předmanželskou smlouvu? Nebo se naopak rozvádíte a potřebujete pomoc se stanovením výživného pro děti? Nevíte si rady s vypořádáním společného jmění manželů? Chcete, abychom vás zastupovali při soudním řízení? Jsme tu pro vás.

V rámci rodinného práva se mimo jiné zabýváme také:

 • určením či popřením otcovství,
 • náhradním mateřstvím,
 • zrušením registrovaného partnerství,
 • osvojením (adopcí) a pěstounskou péčí,
 • mezinárodními únosy dětí,
 • binacionálními sňatky a rozvody,
 • stanovením výživného k manželovi.

Žádosti o rozvod

Řešíte rozvod a chcete, abychom vás zastupovali při sporném nebo nesporném rozvodovém řízení? Od toho tu naši právníci jsou. Stejně tak vám pomohou s vypořádáním majetku ve společném jmění manželů. Veškeré právní úkony učiníme v souladu s Novým občanským zákoníkem.

Co znamená sporné a nesporné rozvodové řízení?

Nesporným rozvodem se rozumí, že manželům se podařilo uzavřít dohodu o vypořádání majetku a dluhů, rozvod je tedy pouze formalitou. V případě sporného rozvodu se manželům nepodaří uzavřít dohodu o vypořádání majetku. Soud je přesto rozvede, ale jedná se o sporné rozvodové řízení, ačkoliv oba manželé s rozvodem souhlasí. V tomto případě je zapotřebí zjistit důvody rozvodu, to bohužel nebývá příjemné ani pro jednu stranu.

Vypořádání společného jmění manželů

Nevíte si rady, co všechno zahrnout do společného jmění manželů a jak si ho při rozvodu rozdělit? Jsme tu pro vás.

Společné jmění manželů (SJM) je souhrnem jmění náležející manželům. Jmění je představováno aktivy i pasivy, tedy majetkem i dluhy.

Pomůžeme vám sepsat dohodu o vypořádání společného jmění manželů a zastoupíme vás v soudním řízení o vypořádání majetku. Díky mnohaletým zkušenostem, které s komplikovaným vypořádáváním majetku máme, se na nás můžete obrátit i v případě, že obsahem vypořádání majetku jsou nemovitosti nebo obchodní společnosti.

Součástí společného jmění je to, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za dobu trvání manželství s výjimkou toho, co:

 • slouží osobní spotřebě jednoho z manželů,
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Péče o dítě

Řešíte problém týkající se výživného na dítě? Nebo si chcete osvojit nevlastní dítě? Naši právníci budou vaší pravou rukou. Poskytnou vám právní pomoc v oblasti svěření nezletilého dítěte do výchovy a zastoupí vás u řízení o stanovení výše výživného. Také vám pomohou získat výživné na zletilé i nezletilé dítě nebo výživné pro rozvedeného i nerozvedeného manžela.

Existuje několik forem péče o dítě:

 • výlučná péče o dítě jednoho z rodičů
 • střídavá péče
 • společná péče obou rodičů
 • péče jiné osoby

Pokud dojde na soudní řízení, soud při rozhodování o péči o dítě zkoumá například zájmy dítěte, jeho osobnost, životní poměry rodičů, citovou orientaci dítěte, výchovné schopnosti rodičů nebo dosavadní péči ze strany rodičů.

Napsání předmanželských smluv

Budete se vdávat? Nebo ženit? Uvažujete-li o uzavření manželství, připravíme vám předmanželskou smlouvu přímo na míru, dle vašich požadavků, v níž upravíme vaše vzájemné majetkové vztahy.

Jaká pravidla platí pro uzavírání předmanželských smluv?

 • Musí mít podobu notářského zápisu.
 • Musí být uzavřeny před sňatkem.
 • Rozsah takové smlouvy lze v mezích zákona rozšířit, nebo zúžit.
 • Je-li předmětem předmanželské smlouvy nemovitost, nabude smlouva platnosti až vložením nemovitosti do příslušného katastru.
 • Chtějí-li se manželé na existenci předmanželské smlouvy odvolat vůči třetí osobě, musí být třetí osoba s obsahem smlouvy seznámena.

Často kladené dotazy

Jaké jsou podmínky pro splnění takzvaného nesporného rozvodu manželství?

V tomto případě manželství musí trvat déle než jeden rok, manželé spolu také déle než šest měsíců nežijí. Rovněž došlo ke schválení dohody rodičů o péči a výživě nezletilých dětí a taktéž manželé uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů.

Je možné, aby můj manžel uzavřel úvěrovou smlouvu bez mého souhlasu?

Jeden z manželů může uzavřít úvěrovou smlouvu bez souhlasu druhého manžela. Avšak v případě, že se jedná o smlouvu, která není běžná, může se druhý manžel dovolat neplatnosti takové smlouvy.

Naše manželství je právoplatně rozvedeno, ale neřešili jsme náš společný majetek. Co nyní mohu dělat?

Jakmile je manželství rozvedeno, zaniká i společné jmění manželů, které je nutné vypořádat buď dohodou, nebo rozhodnutím soudu či na základě fikce vypořádání, která nastane po třech letech od rozvodu manželství. Jestliže se manželé nedohodnou na vypořádání, měla by být podána žaloba na vypořádání společného jmění manželů příslušnému soudu.

Jsem výlučným vlastníkem domu, ve kterém bydlím společně se svou manželkou. Mohu dům prodat i bez jejího souhlasu?

Nikoliv. V domě je umístěna rodinná domácnost manželů, a proto zákon vyžaduje souhlas manželky, která v domě rovněž bydlí. Kdyby došlo k prodeji domu bez jejího souhlasu, je manželka oprávněna dovolat se neplatnosti kupní smlouvy.

Kdy má rozvedený manžel nárok na výživné?

Rozvedený manžel má nárok na výživné v případě, že není schopen živit se sám a tato neschopnost má původ v manželství, lze-li to na něm spravedlivě požadovat s přihlédnutím k jeho věku a zdravotnímu stavu.

Mám důvodné podezření, že dítě, které mi manželka porodila, není moje. Jak mám postupovat?

Otec má právo podat soudu žalobu na popření otcovství ve lhůtě šest měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech, které ho přivedly na důvodnou pochybnost, že je otcem, nejpozději však může žalobu podat do šesti let dítěte. Po uplynutí doby může podat soudu návrh na prominutí uplynutí popěrné lhůty.

Jsem těhotná, ale otec dítěte na něj odmítá přispívat. V manželském svazku nejsme. Mohu se nějak bránit?

Těhotná žena, která není provdána za otce svého dítěte, může po otci dítěte, jehož otcovství je pravděpodobné, požadovat výživné po dobu dvou let a příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.

Kdy a za jakých podmínek mohu požadovat zvýšení výživného na nezletilé dítě?

Soud změní dohodu nebo rozhodnutí o výživném v případě, že se změní poměry, za kterých bylo o výživném rozhodováno naposledy, to znamená například při změně zaměstnání, narození dalšího dítěte, při snížení výdajů druhého rodiče nebo na základě špatného zdravotního stavu.