JUDr. Ing. Martin Janoušek Advokátní kancelář

Vymáhání pohledávek

Našim cílem je zabezpečit našim klientům pokud možno co nejvyšší uspokojení dlužné částky. Za tím účelem písemně vyzveme dlužníka k úhradě jeho dluhu (tzv. předžalobní upomínka), případně se s ním telefonicky spojíme, jakož i s ním jednáme o způsobu, jakým svůj dluh uhradí. Podle pokynů klienta rovněž vyhotovíme dohodu o narovnání nebo splátkový kalendář. Tato činnost představuje tzv. mimosoudní inkaso pohledávek. Na tomto místě je třeba poukázat na fakt, že pokud je dlužník osloven advokátem, vystupujícím v zastoupení dlužníkova věřitele, řada dlužníků svůj dluh uhradí ve snaze vyhnout se soudnímu řízení.
Teprve není-li dlužníkem jeho dluh uhrazen dobrovolně, přistupujeme k soudnímu či rozhodčímu řízení, s čímž souvisí takové právní úkony jako kompletace veškerých podkladů dodaných věřitelem (tj. klientem), zpracování a podání žaloby a následné zastupování klienta na jednáních, a to případného jednání u soudu odvolacího.
Není-li dlužníkova povinnost uhradit jeho dluh splněna ani na základě pravomocného rozsudku, podáme v zastoupení klienta návrh na výkon rozhodnutí (na exekuci) a následně jej zastupujeme ve vykonávacím exekučním řízení. V případě dlužníka – úpadce zastupujeme klienty též v řízení insolvenčním.
Zajistíme Vám rovněž sepis exekutorských zápisů se svolením k přímé vykonatelnosti.

Pro podrobnější informace použijte prosím formulář níže nebo volejte na.

Úvodní telefonická konzultace zdarma! Volejte 603 461 006.

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

Fotogalerie

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://www.epravo.cz/top/clanky/

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

www.cak.cz

http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_78_2013_web.pdf