JUDr. Ing. Martin Janoušek Advokátní kancelář

Úhrada za poskytované služby

Úhrada za poskytované služby je sjednávána při převzetí „případu“. Snažíme se nalézt takový způsob úhrady, který vyhovuje jak klientovi, tak nám. Cena může být určena na základě hodinové sazby, pevnou částkou za poskytnutí konkrétní právní služby nebo např. měsíční paušální odměnou při déletrvající spolupráci.

Úvodní telefonická konzultace je zdarma! Volejte 603 461 006.

Agenda související s vymáháním běžných pohledávek z obchodního styku je zpravidla vyúčtována a je splatná již při převzetí věci a běžně je stanovena pevnou částkou za vyřízení věci až po pravomocný rozsudek (nemusí to však být pravidlem). Základním kritériem pro určení této ceny je hodnota věci, stran které poskytujeme právní službu. Pro následující exekuční řízení je pro ty úkony právní služby, které pro klienta můžeme zabezpečit, sjednávána odměna nová, která nezahrnuje odměnu exekutora.
Bude-li s klientem dohodnuta hodinová sazba, pak klientovi, projeví-li o to zájem, předložíme předběžný odhad ceny za poskytované služby. Proto na úvod odhadneme počet úkonů a strávený čas (případně další náklady), které budou s tou kterou agendou souviset.


U většího počtu pohledávek se nám osvědčilo dohodnout si paušální odměnu, která pokrývá jak správu, tak vymáhání těchto pohledávek. Výše této paušální odměny závisí na počtu a hodnotě jednotlivých pohledávek.


U složitějších právních věcí nebo v případech, kdy předmětem sporu je vyšší částka, určujeme cenu individuálně, pokud není sjednána hodinová sazba nebo paušální odměna.


Na tomto místě bychom Vás chtěli upozornit na, laickou veřejností často neuvědomovanou, skutečnost, že je-li klient zastupován v soudním řízení advokátem, pak v případě plného úspěchu ve věci má dlužník soudem uloženou povinnost uhradit klientovi náklady soudního řízení, kam se řadí i náklady právního zastoupení. Náklady právního zastoupení jsou pro tyto účely stanoveny vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Právě touto vyhláškou určená částka však nemusí (a bývá to pravidlem) korespondovat s výší odměny, kterou klient zaplatí advokátovi v souvislosti s poskytováním právních služeb.

 

Fotogalerie

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

http://www.epravo.cz/top/clanky/

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

www.cak.cz

http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_78_2013_web.pdf